Memory
Dr Karra isch vereggd

Dr Karra isch vereggd

(Alles Ooaagreizde kasch vergessa!)

O Heiisch emmer nah?
O Hosch nemme läba wella?
O Hoschd d Schdrooßawalz bschdelld daßdse mol drieberfahrd?
O Sollan azenda den Schroddhaufa?
O Hoschan scho uffam Flohmarggd abodda?
O Hosch dm iebers Bedd ghenggd?
O Kooschan ned noh ebber zom Geburzdag schengga?
O Brauchsch a Schnur/en Drohd/en Schdrigg?
O Als Gardaheisle mid Liegesidz?
O Hods arg boggeld?
O Gäll wenn so en Oofall noh koin so Grach macha däd
O Häddsch hee sei kenna?
O Sonsch ebber dr Kobf nooghaua?
O Hosch wieder laufa glernd?
O Soddsch a Sänfde han?
O Solleder a Riggscha schigga?
O Brauchsch mei Radelrudsch?
O Woisch wiamer midema Audo fordfahrd wo oim ned gheerd?
O Willsch wissa wann Schberrmill isch?
O Moinsch paggschs?
O Mechsch mei Schbarbiachle?
O ——;————————————————;————.————:——————————:———
O —————:———=———————————:—————————.——————————————^———————————————Meine herzliche Griaß mei herzlichs Beileid

Übersetzung vom Strafzettel
Übersetzung Karra isch vereggt

Printable Version